Prirodne atrakcije

PRIRODNE ATRAKCIJE - UžICE

Park prirode Mokra Gora

Nalazi se u zapadnom delu opštine Užice i od Užica je udaljen 10 km. Obuhvata mokrogorsku kotlinu između masiva Tare i Zlatibora. Odlikuje se dinamičnom morfologijom sa kombinacijom fragmenata visokih površi sa razvođima, pašnjacima i gorostasnim borovima, strmih dolinskih strana i duboko usečenih rečnih dolina obraslih stoletnim šumama.
Zahvaljujući specifičnoj geološkoj podlozi i klimi naseljava ga bogat biljni i životinjski svet. Prisutno je više od 700 vrsta vaskularne flore (22% ukupne flore Srbije), od čega su 6,2% endemični i subendemični taksoni.
Posebnu vrednost predstavljaju Hajdučka i Crvena stena i vodopad Skakavac. Celo područje karakteriše velika zastupljenost šuma. U flori, posebno je vredna ornitofauna. Evidentirano je 60 vrsta ptica od kojih je 58 zaštićeno po raznim osnovama: veliki tetreb, orao zmijar, planinska senica i dr. U pogledu diverziteta ptica, na ovom području evidentirano je čak 23% svih gnezdarica Srbije. U fauni sisara ističu se 22 vrste preliminarnog spiska za crvenu listu kičmenjaka Srbije (medved, vuk, vidra, divokoza).

I režim zaštite obuhvata rezervate: Jelovac, Klisura Dubošca, Ograđenica i Medveđa

II režim zaštite obuhvata lokalitete: Šišatovac, Đoge – Kozja stena, Krečnjačko brdo Vao i Tusto brdo – Božurica.

DRUŠTVENE MREŽE

Da li nas pratite na mrežama?

Svakodnevno inspirišemo naše pratioce na nove avanture, uzbudljivim novim ponudama. Izaberite vašu omiljenu mrežu i kliknite na ikonu